Tarsio (https://www.tarsio.sk/)

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.tarsio.sk prevádzkovaný spoločnosťou ONEplanet,ONEbusiness SK s. r. o., IČO:53030010, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež .VOP.) platia pre nákup v internetovom obchode www.tarsio.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou ONEplanet,ONEbusiness SK s. r. o., IČO:53030010, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaje tovaru medzi ONEplanet, ONEbusiness s. r .o., IČO:53030010, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava(ďalej len Predávajúci) a ich obchodnými partnermi (ďalej jen Kupujúci).

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, kde ich neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamační poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom vopred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Definícia

  1. Predávajúci: Predávajúcim je ONEplanet,ONEbusiness SK s. r. o., IČO:53030010, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava
  2. Kupujúci: Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá od Predávajúceho kupuje do svojho vlastníctva tovar podľa týchto VOP. Ak nejedná Kupujúci pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom.

    Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v platnom znení a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, jenž  spotrebiteľom sa taktiež riadi zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Individuálna Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

  3. Tovar: Tovarom sú hmotné veci ponúkané predávajúcim k predaju prostredníctvom internetového obchodu www.tarsio.sk.
  4. Kúpna zmluva: Kúpnou zmluvou je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa týchto VOP, ktorých predmetom je tovar. Spotrebiteľská kúpna zmluva je taká kúpna zmluva, kde Kupujúci je spotrebiteľ.

3. Spracovanie osobných údajov

Celkové nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR a SR. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Spracovaním osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s tretími osobami s výnimkou nutnou pre splnenie kúpnej zmluvy (doprava tovaru, spracovanie platieb atď.).

Kupujúci môže ďalej poskytnúť súhlas od-kliknutím potvrdzujúcej ikony s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim využité k marketingovým účelom, možnou ponukou služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to i elektronickými prostriedkami (ako napr. e-mail, SMS správy). Kupujúci môže ďalej po zadaní kódu lekára poskytnúť dodatočne súhlas k informovaniu svojho lekára o svojom nákupe. Tento súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a z ďalších platných predpisov t. j. zejména o tom, že poskytnutí osobných údajov správcov je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu, má právo požiadať o zmenu svojich osobných údajov, vymazanie či o informácií o spracovaní svojich osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@tarsio.sk, alebo písomnou žiadosťou na poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci má ďalej právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu.

Predávajúci spracováva nasledujúce osobné údaje:(i) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie meno a priezvisko a e-mailová adresa ktorá slúži zároveň ako prihlasovacie meno, IČO a DIČ, ak je kupujúci podnikateľ, (ii)kontaktné údaje ktoré umožňujú dodanie objednaného tovaru a kontakt s kupujúcim, zejména e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa; (iii)kód dermatológa na jeho základe správca poskytuje kupujúcemu výhodnejší obchodní podmienky; (iv) údaje o objednávkach kupujúceho (tovar a služby, spôsobu doručenia a platby a údaje o reklamácií); (v) prevádzkové a lokalizačné údaje súvisiace s telekomunikačnou prevádzkou a chovaním na webe, teda odkazy a stránky, na ktoré záujemca kliká, údaje o zariadení, z ktorého záujemca pristupuje na web a jeho technické parametre, sieťové komunikačné údaje ako je IP adresa a z nej odvodená poloha zákazníka.

4. Objednávka a uzatvorení Zmluvy

Návrhom k uzatvorení kúpnej Zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcemu na stránky, kúpna Zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového systému e-shopu, prípadne telefonicky, ak má zákazník zriadený užívateľský účet. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky informatívnym emailom na zadaný email, na vznik Zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci má možnosť zistiť a opraviť chyby pri zadávaní dát a kontrole pred odoslaním objednávky. Po odoslaní objednávky nie je možné spätne prípadné chyby zistiť ani opraviť.

5. Cena a platba

Ceny tovaru uvedené na e-shopu predávajúceho sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané, pre účely kúpnej Zmluvy je platná cena tovaru uvedená  v dobe objednávania. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacia lehota a podmienky dodania“. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená vrátane dopravného. Daňový doklad na základe kúpnej Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň i ako dodací list. Tovar bude odoslaný alebo pripravený k prevzatiu Kupujúcim zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je  toto dohodnuté inak. Tovar ostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

V prípade, kedy Kupujúci uskutoční úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne uhradenú čiastku Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota k vráteniu uhradenej čiastky je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: (i) dobierkou pri zaslaní prostredníctvom prepravcu, (ii) platobnou kartou, (iii) platobnými tlačidlami bank. Poskytovateľ platobnej brány: ComGate Payments, a.s., Gočarova třída 1754/48b, Hradec Králové, email: platby-podpora@comgate.cz, tel.: +420 228 224 267, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodanie tovaru  jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečie škody na tovare. Dostupnosť produktu je možné overiť  na infolinke +421 911 393 618. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania. O nedostupnosti tovaru Predávajúci Kupujúceho ihneď informuje. Dodacia lehota pri dostupnom tovare je maximálne 5 pracovných dní od pripísania platby kúpnej ceny na účet Predávajúceho, resp. od uzatvorenia kúpnej Zmluvy, v prípade, ak si Kupujúci zvolí úhradu pri prevzatí tovaru. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 2 pracovných dní od uhradenie nákupnej ceny. Konečný termín dodania je k dohľadaniu podľa čísla zásielky na informačnom portály dopravcu DPD https://www.dpd.com/cz/cs/. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad/faktúru.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky: (i) špedičnú služba DPD. Predávajúci dodáva tovar iba v rámci Českej republiky a Slovenské republiky. V rámci efektivity dodania tovaru si Predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať Kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, v tom prípade hradí zvýšené náklady na poštovné Predávajúci.

V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 100 EUR vr. DPH nesie náklady na dopravu a platbu Predávajúci. V prípade výmeny tovaru v lehote 30-ti dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru  smerom ku  Kupujúcemu.

7. Záruka

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady. Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov. Ak na predávanom tovare, na jeho obale alebo návodu k nemu pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k používaniu tovaru, skončí záruční doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým používaním. U tovaru predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena poskytnutá.

Pre uplatnenie vady tovaru je potrebné predložiť nadobúdací doklad (účtovný doklad, faktúra), príp. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predávajúcemu je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky nasledujúce práva: (i) výmena tovaru za tovar bez vady (ii) odstúpením od zmluvy v prípade opakovaných vád. Reklamáciu možno uplatniť u Predávajúceho, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@tarsio.sk a následným zaslaním chybného tovaru zboží vr. Účtovného dokladu/faktúry na adresu Predávajúceho. V prípade zakúpenia produktu v partnerskej lekárne je potrebné reklamáciu uplatňovať v prevádzke lekárne.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:(i) ak vznikla vada alebo poškodenie nedovolenými zásahmi do tovaru alebo dokázateľne nesprávnym požívaním, v rozporu s návodom na používanie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho, (ii) na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou používania podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, (iii) na vady spôsobené vplyvom živelných katastrof, (iv) kedy je tovar celý či čiastočne spotrebovaný, (v) ak je vadou mienené to, že zboží Kupujúcemu subjektívne nevyhovuje.

9. Ukončenie Zmluvy

Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od tejto Zmluvy ohľadom originálneho, nerozbaleného a nepoužitého tovaru bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru, a to v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka. Právo odstúpiť uplatní Kupujúci e-mailom na adresu info@tarsio.sk. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí prevzatia odstúpenia. Spotrebiteľ je povinný zaslať späť tovar, ohľadne čoho došlo k odstúpenia, najneskôr do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy, a to doručením na adresu Predávajúceho alebo osobne na prevádzku lekárne, kde tovar prevzal s tým, že náklady na vrátenie tovaru nesie Kupujúci. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru rovnakým spôsobom, akým ich prijal, a to do 14- tich dní od odstúpenia, najskôr však po vrátení tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže požadovať iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov, pokiaľ nimi Predávajúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy Kupujúci neuhradí kúpnu cenu ani v lehote 30-tich dní od dňa uzavretia kúpnej Zmluvy.

10. Záverečné ustanovení

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozoslaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu.

Kupujúci bude okamžite informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní od dňa, kedy taká zmena nastala.

Tieto VOP sú platné od 1.4.2020 a sú k dispozícii tiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je Predávajúci možnosť kedykoľvek upraviť. VOP potom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.